Moje specializace

Co mohu nabídnout jiného, než většina kolegů? Zásadně pracuji s klientem osobně, substituce za sebe provádím pouze výjimečně po předchozím souhlasu klienta. Nemůže se Vám tedy stát, že mne uvidíte při podpisu plné moci a potom Vás převezme jiný kolega a mne už v podstatě neuvidíte.

Velmi dbám na zachování integrity klienta, proto jej sama nikdy nežádám o zproštění mlčenlivosti. Pokud mne o zveřejnění, nebo jednání s médii nepožádá sám, velmi se takové praxi vyhýbám. Držím se zásady, že advokát má udělat pro klienta právní službu, dostat za ni zaplaceno a své úspěchy příliš často nevystavovat na odiv. Klient má po vyřešení svého problému právo na klid. Proto jsem nikdy nežádala naše slavné osobnosti, abych mohla zveřejnit, že je zastupuji. Mých služeb využívají často policisté, někdy i bývalí kolegové soudci. Jsem ráda za jejich důvěru a stačí mi, že jsou se mnou spokojeni.

Zásadně přebírám na plnou moc pouze takové kauzy, kde jsem přesvědčena, že klientovi budu užitečná a jeho věc má reálnou šanci na úspěch.

Využívám své dlouholeté právní praxe a plnohodnotně zastupuji v oboru trestního a občanského práva. Zejména se zabývám obhajobou majetkových trestných činů, právem závazkovým, dědickým, majetkovým, dědickým a rodinným. Nepovažuji za možné, aby byl klient dobře zastupován bez aktuální znalosti obou základních kodexů. Pokud obhajujete podvody z eskontních obchodů, tak musíte ovládat směnečné právo. Pokud zastupujete v občanskoprávní věci, tak musíte vědět, že už nelze soudu předkládat důkazy, které nejsou pravdivé, protože od února 2019 je takové jednání nově trestným činem. Celý právní systém je navzájem propojen, je nutné neustále sledovat všechny legislativní změny a judikaturu. Při zastupování klienta mohou mít vliv na výsledný úspěch.

Domluvit setkání

Nejlepší spojení na mě, je přímo mi zavolat

+420 603 355 775